Algemene voorwaarden bemiddeling

1. Definities

1.1. FS4Trading is de opdrachtnemer, gevestigd te (2651 BC) Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64810402.

1.2. Opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan FS4Trading een Bemiddelingsopdracht verstrekt.

1.3. De Bemiddelingsopdracht is een overeenkomst van opdracht waarbij FS4Trading zich tegenover Opdrachtgever verplicht om tegen betaling van een commissie als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming van een Contract tussen Opdrachtgever en een Derde.

1.4. Het Contract is de overeenkomst van koop of verkoop van een object die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Derde.

1.5. De Derde is de partij die met Opdrachtgever een Contract sluit met betrekking tot de koop of verkoop van een object.

2. Werkingssfeer algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van FS4Trading. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Indien de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de inhoud van de Bemiddelingsopdracht, dan prevaleert de inhoud van de Bemiddelingsopdracht.

2.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nieuwe of aanvullende Bemiddelingsopdrachten die tussen Opdrachtgever en FS4Trading tot stand komen.

3. Werkzaamheden FS4Trading

3.1. FS4Trading bemiddelt tussen Opdrachtgever en een potentiële koper of verkoper van een object. FS4Trading is bevoegd om in naam en voor rekening van Opdrachtgever Contracten met Derden aan te gaan indien aan FS4Trading een mondelinge, schriftelijke of digitale volmacht is verstrekt. FS4Trading wordt nooit partij bij een Contract en sluit geen Contracten op eigen naam.

3.2. Tenzij anders overeengekomen omvat de Bemiddelingsopdracht uitsluitend de volgende diensten: 2 a. advisering over de mogelijkheden om tot het Contract te komen; b. het voeren van onderhandelingen omtrent het Contract; c. het actief bevorderen van de totstandkoming van het Contract; d. het vastleggen van de afspraken tussen Opdrachtgever en de Derde; e. het begeleiden van de gebruikelijke afwikkeling van de koop/verkoopovereenkomst.

3.3. FS4Trading heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. FS4Trading is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming of uitvoering van het Contract.

3.4. FS4Trading voert uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Bemiddelingsopdracht en de door FS4Trading in verband daarmee verrichte werkzaamheden.

4. Informatievoorziening

4.1. Opdrachtgever verplicht zich om op eigen initiatief FS4Trading te voorzien van alle informatie, bescheiden en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van Bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, bescheiden en gegevens.

4.2. Alle informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen die door FS4Trading worden verstrekt, zoals de voorcalculatie van de BPM, beschrijving accessoires en schades, zijn indicatief en niet bindend. De juistheid van deze informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen wordt door FS4Trading niet gegarandeerd. Opdrachtgever is onder meer gehouden om de juistheid of nauwkeurigheid van de voorcalculatie van de BPM zelf te verifiëren.

4.3. FS4Trading kan vrijblijvend adviezen geven aan Opdrachtgever ten aanzien van de juiste uitvoering van het Contract, bijvoorbeeld over de wijze van transport of de keuze van de transporteur. FS4Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze adviezen en/of de uitvoering van werkzaamheden door derden op basis van deze adviezen.

5. Duur en einde van de Bemiddelingsopdracht

5.1. De Bemiddelingsopdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De Bemiddelingsopdracht eindigt door:

a. de totstandkoming van het Contract tussen Opdrachtgever en de Derde.

b. intrekking van de opdracht door Opdrachtgever;

c. teruggaaf van de opdracht door FS4Trading;

d. ontbinding door een van de partijen.

5.3. De Bemiddelingsopdracht kan door ieder der partij worden ontbonden wanneer er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen, welke tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt en de wederpartij bovendien is gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6. Commissie

6.1. Opdrachtgever is aan FS4Trading de overeengekomen commissie verschuldigd indien een Contract tot stand komt. FS4Trading kan ook aanspraak maken op commissie, in het geval dat het Contract niet tot uitvoering komt door een oorzaak die niet aan FS4Trading te wijten is.

6.2. Indien Opdrachtgever de Bemiddelingsopdracht intrekt voor de totstandkoming van het Contract, zonder dat FS4Trading van deze intrekking een verwijt kan worden gemaakt, kan FS4Trading aanspraak maken op vergoeding van de door FS4Trading reeds gemaakte kosten. Als na intrekking alsnog een Contract tot stand komt, dan heeft FS4Trading recht op de volledige commissie.

6.3. Als Opdrachtgever de factuur van FS4Trading niet binnen de factuurtermijn heeft betaald wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is FS4Trading bevoegd om tot invordering over te gaan en alle (buiten)gerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Kosten

7.1. FS4Trading is bevoegd om met betrekking tot werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt om het Contract correct te kunnen afwikkelen (zoals het transport, import of export) in naam en voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan met derden.

7.2. Indien mogelijk zal FS4Trading over het inschakelen van derden vooraf overleg voeren met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart FS4Trading van aanspraken of vorderingen van deze derden.

8. Aansprakelijkheid FS4Trading

8.1. FS4Trading is nimmer aansprakelijk voor de totstandkoming, uitvoering, niet-nakoming, wanprestatie of annulering van het Contract. Opdrachtgever vrijwaart FS4Trading van alle schade, kosten en vorderingen van derden, voor zover verband houdende met het Contract en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen.

8.2. FS4Trading is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de informatie, bescheiden, gegevens, berekeningen of adviezen die door FS4Trading aan Opdrachtgever zijn verstrekt, zoals CO2-uitstoot, schades en kilometerstanden. 

8.3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals omzetderving of winstderving is uitgesloten.

8.4. De aansprakelijkheid van FS4Trading is in ieder geval beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, tot ten hoogste het bedrag van de door FS4Trading in rekening gebrachte commissie voor het object waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,- op jaarbasis.

9. Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie, bescheiden en gegevens die tussen hen worden uitgewisseld vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten. Deze informatie, bescheiden en gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan in het kader van de Bemiddelingsopdracht.

10. Communicatie en non-concurrentie

10.1. Opdrachtgever zal gedurende de Bemiddelingsopdracht geen direct contact hebben met de Derde.

10.2. Het is Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde personen of vennootschappen verboden om tijdens of na afloop van de Bemiddelingsopdracht concurrerende zakelijke contacten te onderhouden met de Derde. Onder concurrerende zakelijke contacten worden verstaan:

  • iedere vorm van contact (telefonisch, schriftelijk of digitaal) tussen Opdrachtgever en de Derde,
  • dat ertoe leidt of zou kunnen leiden dat Opdrachtgever, zonder de tussenkomst of toestemming van FS4Trading, direct of indirect, objecten gaat leveren aan de Derde, of objecten geleverd krijgt van die Derde,
  • voor zover deze objecten vergelijkbaar zijn met of soortgelijk zijn aan de object(en) waarvoor FS4Trading heeft bemiddeld.

10.3. Bij overtreding van de verboden in dit artikel door Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde personen of vennootschappen verbeurt Opdrachtgever aan FS4Trading een boete van € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op vergoeding van de volledige schade van FS4Trading.

11. Klachten

11.1. Een klacht over een tekortkoming in de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht of over de factuur van FS4Trading dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij FS4Trading te worden ingediend.  

11.2. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de Bemiddelingsopdracht en de werkzaamheden van FS4Trading is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar FS4Trading is gevestigd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Volledig transparant

Duidelijke communicatie

Simplicity en snelheid

Wij ontzorgen u volledig

Vaste tariefafspraken

U betaalt pas na levering